REKRUTACJA
Maksymalna liczba uczniów w klasie – do 12 osób.
ZAPISY TRWAJĄ – formularz zgłoszeniowy TUTAJ

Zasady REKRUTACJI:

 1. Uczniem szkoły może być każde dziecko, którego rodzice wyrażą taki akces.
 2. Szkoła w pierwszej kolejności zapewnia miejsce dla:
  – rodzeństwa dzieci uczących się w szkole;
  – dzieci nauczycieli uczących w szkole;
  – laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych.
 3. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły po zakończeniu procedury kwalifikacyjnej. Przyjęcie ucznia poza kolejnością, za wyjątkiem przypadków określonych w ustępie 2, może nastąpić jedynie za zgodą Organu Prowadzącego.

Przyjęcie ucznia do szkoły odbywa się według następującej procedury:

 1. wysłanie zgłoszenia poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, następnie złożenie podania o przyjęcie dziecka do szkoły; konieczne jest dostarczenie wyników testu gotowości szkolnej; Przyjęcia do Niepublicznej Szkoły Podstawowej prowadzone będą na zasadzie kolejności zgłoszeń, do momentu wyczerpania przewidzianej limitem ilości miejsc. W przypadku braku miejsc będą tworzone listy dzieci oczekujących na przyjęcie do Szkoły.
 2. wstępna rozmowa z dzieckiem i jego rodzicami; Informacja o przyjęciu dziecka będzie wysyłana drogą mailową do rodziców/opiekunów prawnych. Dopuszczalne jest stworzenie klas innych niż pierwsza, warunkiem jest zabranie się min. 8 osób danego rocznika.
 3. warunkiem przyjęcia ucznia do Szkoły jest uiszczenie opłaty administracyjnej oraz podpisanie umowy cywilno-prawnej między rodzicami lub prawnymi opiekunami a Organem Prowadzącym.
 4. dostarczenie w wyznaczonym terminie do dyrektora szkoły dokumentów dziecka.

Szkoła prowadzi zapisy dzieci w ciągu całego roku szkolnego, w miarę dostępnych miejsc.