REKRUTACJA na rok szkolny 2021/2022
Maksymalna liczba uczniów w klasie – do 10 osób.
ZAPISY TRWAJĄ – formularz zgłoszeniowy TUTAJ

Zasady REKRUTACJI:

 1. Uczniem szkoły może być każde dziecko, którego rodzice wyrażą taki akces.
 2. Szkoła w pierwszej kolejności zapewnia miejsce dla:
  – dzieci, które ukończyły ostatni etap wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Niepublicznym Akademia Uśmiechu w Lidzbarku Warmińskim;
  – rodzeństwa dzieci uczących się w szkole;
  – dzieci nauczycieli uczących w szkole;
  – laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych.
 3. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły po zakończeniu procedury kwalifikacyjnej. Przyjęcie ucznia poza kolejnością, za wyjątkiem przypadków określonych w ustępie 2, może nastąpić jedynie za zgodą Organu Prowadzącego.

Przyjęcie ucznia do szkoły odbywa się według następującej procedury:

 1. wysłanie zgłoszenia poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, następnie złożenie podania o przyjęcie dziecka do szkoły; konieczne jest dostarczenie wyników testu gotowości szkolnej; Przyjęcia do Niepublicznej Szkoły Podstawowej prowadzone będą na zasadzie kolejności zgłoszeń, do momentu wyczerpania przewidzianej limitem ilości miejsc. W przypadku braku miejsc będą tworzone listy dzieci oczekujących na przyjęcie do Szkoły.
 2. wstępna rozmowa z dzieckiem i jego rodzicami; Listy uczniów przyjętych do klasy pierwszej i listy rezerwowe zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w Szkole najpóźniej do 1 czerwca 2020r. Dopuszczalne jest stworzenie klas innych niż pierwsza, warunkiem jest zabranie się min. 12 osób danego rocznika.
 3. warunkiem przyjęcia ucznia do Szkoły jest uiszczenie opłaty wpisowej oraz podpisanie umowy cywilno-prawnej między rodzicami lub prawnymi opiekunami a Organem Prowadzącym.
 4. dostarczenie w wyznaczonym terminie do dyrektora szkoły dokumentów dziecka.

Szkoła prowadzi zapisy dzieci w ciągu całego roku szkolnego, w miarę dostępnych miejsc.